This is the entire workshops’ measurements and KPIs.

_______________________________________

Measurement Framework (initial)

Measurement Approach/ToolsAimWhenResponsibilityAccountabilityStatus
1. Retail ManagerSelection baseCandidate selectionRT4 CandidatesRT4 candidateDONE
2. Leadership Navigation-Leadership Navigation
– ROI Evaluation base
Before & after RT4 programRT4 Talents– RT4 Talents
– ARC
– RT4 talents’ DM
On Progress
3. Retail Competency RequirementROI Evaluation baseBefore & after RT4 program– RT4 Talents
– RT4 talents’ direct managers
– RT4 Talent
– ARC
– IC/M
– RT4 Talents’ DMs
– AEON academy
On Progress
4.Participants’ feedbackParticipants’ satisfactionAfter each training programRT4 Talents– ARC
– AEON Academy  
On Progress
5. Test knowledge per programHow did participants absorb knowledgeAfter each training programRT4 Talents– RT4 Talents
– ARC 
On Progress
6. Individual application action planMaking participant commit to application to their real workAfter each training programRT4 talents  – RT4 Talent
– IC/M
– RT4 talent’s DMs
– AEON Academy
On Progress
7. Application projectROI Evaluation baseAfter a specific program/ workshopEvaluation council (AEON academy; Mentor, GM, Trainer)– RT4 Talent
– ARC
– IC/M
– RT4 talent’s DMs
– AEON Academy
On Progress
(*) Note: DM = Direct Manager

IC/M = Internal Coach/Mentor

_______________________________________

KPIs and Targets (initial)

Key Performance IndicatorsAccountabilityInitial targetInitial WeightActual
1. Số giờ học theo yêu cầu– RT4 Talent
– AEON Academy
80%  90% 10%On progress
2. Tỉ lệ hoàn thành bài tập, thực hành theo yêu cầu– RT4 Talent
– AEON Academy
– ARC
80%80% 10%
10%
On progress
3. Số hoạt động thúc đẩy người học áp dụng/vận dụng kiến thức vào thực tế công việc– AEON Academy
– ARC
1 hoạt động 1 chương trình50% 50%On target
4. Cam kết ứng dụng/vận dụng kiến thức đã học cải thiện công việc – cá nhânRT4 Talent  Yes/No   100%On progress
5. % RT4 talents hài lòng với công tác tổ chức hậu cần lớp học/sự kiện (phòng ốc, cơ sở vật chất, trang thiết bị…)AEON Academy  80% 100%On progress
6. Số lượng IC/M (RT4’s DM) tham gia RT4 Program (= 20% số lượng RT4 talents)AEON Academy  80% 100%On progress
7. % RT4 talents hài lòng đối với tài liệu đào tạo, cách thức dẫn giảngARC80% 100%On progress
8. % điểm số bài kiểm tra kiến thức sau học– RT4 Talent
– ARC
70%70% 30%On progress
9. % đạt KPIs của dự án nhóm giúp cải thiện hoạt động 01 trong những bộ phận chức năng– RT4 Talent
– ARC
– IC/M
– RT4 Talent’s DMs
– AEON Academy
70%60%
10%
10%
10%
10%
On progress
10. % cải thiện năng lực bán lẻ yêu cầu– RT4 Talent
– ARC
– IC/M
– RT4 talent’s DMs
– AEON Academy
Will define after pre-assessment60%
10%
10% 10% 10%
On progress
11. % cải thiện khả năng điều hướng lãnh đạo– RT4 Talent
– ARC
– RT4 talent’s DMs
Will define after pre-assessment70% 15% 15%On progress