Chương trình dành cho các vị trí quản lý và phát triển nhân tài tập trung vào các doanh nghiệp IT, làm thế nào để đánh giá vai trò công ty trong việc xây dựng và quản trị NHÂN TÀI, hoạch định chiến lược quản trị nguồn nhân lực bao gồm việc quản trị nhân tài –đảm bảo cho chiến lược kế nhiệm và chiến lược phát triển doanh nghiệp. Chương trình mô phỏng kinh doanh Tango được thiết kế để giúp những người tham dự vượt qua những thử thách không những nhằm gia tăng tài sản hữu hình mà còn gia tăng giá trị vô hình cho công ty và đảm bảo lợi nhuận dài hạn. Bởi vì, để giải quyết các thử thách trong khi vận hành doanh nghiệp mô phỏng, người tham dự cần liên kết với chính môi trường làm việc thực sự của chính họ.

Talent Management-VET-2017-1.png

Talent Management-VET-2017-2.png

Leave a Reply