Nhân tài & Lợi Nhuận

Chương trình dành cho các vị trí quản lý và phát triển nhân tài tập trung vào các doanh nghiệp IT, làm thế nào để đánh giá vai trò công ty trong việc xây dựng và quản trị NHÂN TÀI, hoạch định chiến lược quản trị nguồn nhân lực bao gồm việc quản trị nhân tài … Continue reading Nhân tài & Lợi Nhuận

Do you want to grow your business in 2016?

Sometimes we make business far harder than it is. We over-think our strategy, complicate our product line, worry too much about our staff. All of these are important issues to be sure, but they pale into insignificance compared to the one area of business that contributes most to success. Click to see how.